logo
noaltnoalt
close

close

 

Zabudowa systemowa 9m2

 

close

 

Zabudowa systemowa 16m2

 

close

 

Zabudowa systemowa 25m2

 

 

 

Regulamin

 

§ 1 Postanowienia ogólne
 

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników​ imprezy zwanej w dalszej części Regulaminu „Targami”, organizowanych przez Classic Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-092 Łomianki, ul. Łuże 19 zwanej w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”, w Centrum Targowo – Kongresowym MT Polska w Warszawie, ul. Marsa 56c.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część:
  a) Umowy Uczestnictwa,
  b) Formularzy Zamówień.
 3. Podczas Targów winna być prezentowana oferta zgodna z zakresem tematycznym Targów. Za zgodą Organizatora Wystawcy uprawnieni są do prezentowania oferty odbiegającej od zakresu tematycznego Targów.

 
 
§ 2. Zgłoszenie i warunki udziału w Targach Wystawcy

 

 1. Udział w Targach Wystawca zgłasza za pomocą formularza zgłoszeń na stronie internetowej lub drogą e-mail - przesyłając: umowę uczestnictwa, tym samym zamawiając powierzchnię wystawienniczą bez zabudowy lub z zabudową standardową bez podłączenia mediów. 
 2. Zamówienie usług dodatkowych następuje po ustaleniu szczegółów z Doradcą Klienta.
 3. Zamówienie świadczonych przez Organizatora usług związanych z uczestnictwem w targach Wystawca zgłasza drogą e-mail - przesyłając wypełnione, załączniki do umowy czyli Formularze Zamówień, które stają się integralną częścią przesłanej wcześniej Umowy Uczestnictwa. Formularze Zamówień powinny być przesłane w terminie określonym przez organizatora, lecz nie później niż 30 dni przed targami.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące najmu powierzchni wystawienniczej i zamawiania usług targowych zamieszczone są w Umowie Uczestnictwa i Formularzach Zamówień.
 5. Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia udziału w Targach przez przesłanie drogą e-mail Umowy Uczestnictwa podpisanych przez osobę uprawnioną do zawierania umów, albo wskaże Wystawcy błędy w Umowie lub w Formularzach Zamówień, wyznaczając termin na ich usunięcie. Zawarcie Umowy Uczestnictwa z Wystawcą następuje z chwilą potwierdzenia przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia udziału w Targach.
 6. W przypadku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia Wystawcy przez Organizatora, Wystawca, niezwłocznie, złoży Organizatorowi w formie pisemnej Umowę Uczestnictwa/ Formularze Zamówień  (oryginał) w 2 (dwóch) egzemplarzach, pod rygorem niedopuszczenia Wystawcy do udziału w Targach.  Przeznaczone dla Wystawcy - egzemplarz Umowy Uczestnictwa/ Formularzae Zamówień, podpisane przez Organizatora, są wysyłane Wystawcy razem z fakturą lub Wystawca odbiera je w siedzibie Organizatora.
 7. Umowa Uczestnictwa wraz z wszelkimi załącznikami oraz Formularze Zamówień winny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wystawcy oraz osobę upoważnioną do reprezentacji Płatnika, w przypadku, gdy Płatnikiem jest podmiot inny niż Wystawca.
 8. Wystawca zgłasza swój udział w Targach, w sposób określony w niniejszym paragrafie, nie później niż w terminie 30 dni przed datą rozpoczęcia Targów. Organizator może wyrazić zgodę na dokonanie zgłoszenia przez Wystawcę w terminie późniejszym. Wystawcy zgłaszający udział w Targach po wyżej wskazanym terminie mogą nie mieć możliwości zamieszczenia wpisu i ogłoszenia reklamowego w Katalogu publikowanym na stronach internetowych Organizatora oraz zamówienia każdej z oferowanych przez Organizatora usług, jak również mogą podlegać innym ograniczeniom określonym w niniejszym Regulaminie.
 9. W przypadku wyczerpania całej powierzchni wystawienniczej Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia. O odmowie przyjęcia zgłoszenia Organizator powiadomi Wystawcę niezwłocznie po złożeniu przez Wystawcę Umowy Uczestnictwa/ Formularzy Zamówień, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 10. Organizator ma prawo nie dopuścić Wystawcy do udziału w Targach, gdy nie uiści on w terminie opłat za udział w Targach i za zamówione dodatkowe usługi oraz dopuszcza się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. Niedopuszczenie z powyższych przyczyn Wystawcy do udziału w Targach, nie zwalnia Wystawcy od uiszczenia wszystkich opłat za usługi zamówione w Umowie Uczestnictwa/Formularzach Zamówień.
 11. Wszelkie zmiany Umowy Uczestnictwa, zamówionej powierzchni wystawienniczej i usług, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 
 
§ 3 Zgłoszenie i warunki udziału w Targach Podwystawcy

 

 1. Wystawca bierze udział w Targach w imieniu własnym i nie jest uprawniony do podnajmowania lub oddawania do bezpłatnego użytkowania całości lub części powierzchni wystawienniczej (stoiska), z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i następnych.
 2. Wystawca uprawniony jest do udostępnienia całości lub części powierzchni wystawienniczej (stoiska) innemu Wystawcy (Podwystawca) jedynie za zgodą Organizatora.
 3. Podwystawca związany jest postanowieniami niniejszego Regulaminu i wszelkie jego postanowienia odnoszące się do Wystawcy obowiązują również Podwystawcę.
 4. Wystawca zobowiązany jest do wniesienia w imieniu Podwystawcy wszelkich opłat i poniesienia wszelkich kosztów związanych z uczestnictwem Podwystawcy w Targach. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania Podwystawcy, jak za swoje własne.
 5. Wystawca oświadcza, że dokonuje zgłoszenia udziału Podwystawcy w Targach za jego zgodą. Jeżeli okaże się, że Wystawca działa bez wiedzy lub zgody Podwystawcy. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgłoszenie udziału Podwystawcy w Targach bez jego wiedzy lub zgody.

 
 
§ 4 Zamówienie i warunki najmu powierzchni wystawienniczej

 

 1. Wystawca dokonuje zamówienia powierzchni wystawienniczej określając wielkość i rodzaj powierzchni w Umowie Uczestnictwa (strona Z-1).
 2. Wystawca może wybrać następujące rodzaje powierzchni wystawienniczej:
  a) powierzchnia w obiekcie targowym (tj., w którym organizowane są Targi),
  b) powierzchnia na terenie otwartym (poza obiektem targowym).
 3. Przydział i lokalizacja powierzchni wystawienniczej (stoiska) należy do Organizatora. Organizator przydziela powierzchnię wystawienniczą uwzględniając kolejność zgłoszeń, wielkość zamówionej powierzchni, przynależność do danego sektora branżowego, warunki lokalizacyjne Targów oraz w miarę możliwości szczególne życzenia Wystawcy. Organizator powiadamia Wystawcę o układzie powierzchni wystawienniczej (stoiska) i lokalizacji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany lokalizacji powierzchni wystawienniczej (stoiska), wynikającej z warunków organizacyjno-technicznych terenu Targów. Uczestnikowi targów nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 5. Opłata za najem powierzchni wystawienniczej w obiekcie targowym jest zróżnicowana w zależności od rodzaju stoiska (szeregowe lub otwarte) i obejmuje:
  a) czynsz najmu powierzchni w obiekcie targowym,
  b) przydział kart wystawcy, uprawniających do wstępu na tereny targowe,
  c) ogólne ogrzewanie i oświetlenie obiektu targowego
  d) sprzątanie w trakcie trwania Targów tj. wspólnych części terenów targowych,
  e) wykonanie systemu informacji wewnętrznej i zewnętrznej,
  f) działania reklamowe i promujące Targi w kraju i za granicą, podejmowane przez Organizatora,
  g) nagłośnienie obiektu targowego.
 6. Opłata za najem powierzchni wystawienniczej na terenie otwartym (poza obiektem targowym) obejmuje:
  a) najem powierzchni wyznaczonej przez Organizatora, bez przyłącza elektrycznego,
  b) sprzątanie w trakcie trwania Targów tj. wspólnych części terenów targowych,
  c) wykonanie systemu informacji wewnętrznej i zewnętrznej,
  d) działania reklamowe i promujące Targi w kraju i za granicą, podejmowane przez Organizatora,.
 7. Wystawca może zamówić odrębnie zasilanie elektryczne stoiska (Cennik usług dodatkowych).

 
 
§ 5 Zamówienie zabudowy standardowej stoiska, realizowanej przez Głównego Wykonawcę Zabudowy.

 

 1. Wystawca zgłaszający udział w Targach może zamówić wykonanie zabudowy standardowej wykupionej powierzchni wystawienniczej w trzech możliwych wariantach powierzchni: 9 m², 16 m², 25 m².
 2. Wystawca dokonuje zamówienia zabudowy standardowej wypełniając Formularz Z-1 (Formularze Zamówień).
 3. Opłata za najem i wykonanie zabudowy standardowej obejmuje:
  a) elementy konstrukcyjne, elementy graficzne oraz wyposażenie stoiska, wg wykazu i zasad określonych w Formularzu Z-1,
  b) projekt stoiska (rzut izometryczny lub aksonometryczny i rzut z góry),
  c) montaż i demontaż stoiska,
  d) numeryczne oznakowanie stoiska,
  e) opłatę serwisową,
  f) ryczałtowe zużycie energii elektrycznej.
 4. Wszelkie prace elektryczne i inne polegające na doprowadzeniu zasilania oraz wykonanie instalacji elektrycznej na stoisku z zabudową standardową, realizowaną przez Głównego Wykonawcę Zabudowy wykonywane są wyłącznie przez osoby upoważnione przez Organizatora i Głównego Wykonawcę Zabudowy.
 5. Jakiekolwiek zmiany odbiegające od ustalonego i zaakceptowanego projektu, standardu zabudowy, zamówienia wyposażenia dodatkowego, grafiki oraz pozostałych usług związanych z uczestnictwem w Targach, Wystawca zobowiązany jest zgłosić nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia Targów. Zmiany wykonywane będą jedynie w ramach możliwości technicznych i organizacyjnych Organizatora i po wyrażeniu przez niego zgody. Za wykonywanie powyższych zmian Organizator będzie pobierać dodatkową opłatę w wysokości uzgodnionej z Wystawcą.

 
 
§ 6 Reklama i promocja

 

 1. Wystawca może zamówić dodatkowe usługi reklamowe. Forma i cennik podstawowych usług reklamowych i informacje szczegółowe dostępne są u Organizatora.
 2. Każdy Wystawca ma prawo do reklamowania i prezentowania swoich produktów lub usług w obrębie własnego stoiska, z zastrzeżeniem, iż nie może to naruszać obowiązujących przepisów prawa oraz normalnego toku pracy innych Wystawców i zwiedzających Targi. Reklama realizowana przez Wystawcę we własnym stoisku wykonywana jest na jego ryzyko i odpowiedzialność.
 3. Reklama, promocja i innego rodzaju prezentacja produktów lub usług przez Wystawców na terenie Targów, poza stoiskiem, jest odpłatna i wymaga zgody Organizatora.
 4. Podjęcie przez Wystawcę działań opisanych w ust. 3 bez zgody Organizatora spowoduje usunięcie reklam na koszt i ryzyko Wystawcy.
 5. Tablice reklamowe, bannery i inne nośniki rozmieszczane są wyłącznie przez Organizatora.
 6. W przypadku, gdy Organizator nie może ze względów prawnych, organizacyjnych lub technicznych wykonać zamówionych przez Wystawców usług, niezwłocznie powiadomi o tym Wystawcę. W takim przypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi.

 
 
§ 7 Opłaty

 

 1. Ceny dotyczące najmu powierzchni wystawienniczej zamieszczone są w Umowie Uczestnictwa. Cennik pozostałych usług, w tym zabudowy standardowej zawierają Formularze Zamówień.
 2. Wystawca dokonuje zapłaty należności za udział w Targach w następujący sposób:
  a) 45 % kwoty wyliczonej na podstawie Umowy Uczestnictwa, Wystawca zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Organizatora w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy Uczestnictwa.
  b) pozostałą część należności (55%) Wystawca zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Organizatora, nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem Targów.
 3. Od nieterminowej wpłaty należności naliczane będą odsetki w wysokości ustawowej.
 4. Wystawca winien dokonać wpłat, o których mowa powyżej na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora (strona Z-1 Umowy Uczestnictwa). Wystawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów przelewów bankowych.
 5. Za termin wpłaty należności Strony uznają datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Organizatora.
 6. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Organizatora w terminie 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Organizatora.
 7. Organizator gwarantuje realizację zamówień wyposażenia dodatkowego oraz usług złożonych najpóźniej 30 dni przed targami. Zamówienia złożone po tym terminie realizowane będą w miarę możliwości Organizatora.
 8. W sytuacji, gdy Wystawca nie jest płatnikiem (adresatem faktury VAT) wówczas winien poinformować o tym Organizatora przy składaniu zamówienia, załączając pisemną zgodę płatnika oraz dane umożliwiające wystawienie faktury VAT w sposób zgodny z polskim prawem podatkowym.

 
 
§ 8 Rezygnacja Wystawcy z udziału w Targach

 

 1. Rezygnacja Wystawcy z udziału w Targach lub zamówionych usług, w szczególności odwołanie uczestnictwa lub odstąpienie od zawartej umowy, winna być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Targach w terminie krótszym niż 50 dni przed rozpoczęciem Targów, Wystawca zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi kwotę w wysokości 35 % kwoty obliczonej od wartości wszystkich zamówionych usług, jako opłaty manipulacyjnej w związku z poniesionymi przez Organizatora kosztami związanymi ze zgłoszeniem uczestnictwa Wystawcy w Targach.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w Targach w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem Targów, Wystawca zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi kwotę w wysokości 100 % kwoty obliczonej od wartości wszystkich zamówionych usług, jako opłaty manipulacyjnej w związku z poniesionymi przez Organizatora kosztami związanymi ze zgłoszeniem uczestnictwa Wystawcy w Targach.
 4. Rezygnacja Wystawcy z udziału w Targach następuje z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji Organizatorowi.

 
 
§ 9 Przepisy organizacyjne i porządkowe

 

 1. Uczestnicy Targów, w tym Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad BHP oraz ppoż. Wystawca na swoim stoisku, jak i na całym terenie Targów, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych, BHP i administracyjnych oraz wewnętrznych zarządzeń obowiązujących na terenie Centrum Targowo - Kongresowego MT Polska.
 2. Obsługę uczestników Targów, w szczególności obsługę Wystawców i Podwystawców, zapewnia Biuro Targów znajdujące się na terenie targowym. Biuro Targów czynne jest podczas trwania Targów w godzinach od 9:00 do 18:00. W okresie montażu i demontażu stoisk, budowanych przez firmy zewnętrzne, uczestników obsługuje Biuro Techniczne (w godzinach od 8.00 do 22.00). Osoby upoważnione przez Organizatora do kontaktów z Wystawcami i obsługujące Biuro Techniczne, Biuro Targów oraz Punkt Rejestracji Wystawców posiadają identyfikacyjne Karty Organizatora.
 3. Wystawca jest zobowiązany do przebywania na stoisku oraz do zachowania pełnego wyposażenia stoiska w godzinach otwarcia Targów dla Zwiedzających tj. od 10:00 do 18:00 (sobota) lub 10:00 do17:00 (niedziela).
 4. Wystawca oraz osoby zatrudnione przez Wystawcę do montażu i demontażu powierzchni wystawienniczej (stoiska) są uprawnione do przebywania na terenie targowym w okresie montażu i demontażu stoisk tj. dniach i godzinach podanych przez organizatora każdorazowo w okólniku rozsyłanych do wystawców. Pozostanie na terenie targowym poza podanymi godzinami w dniach montażu i demontażu stoisk musi być bezwzględnie uzgodnione z Organizatorem. Wystawca może zostać obciążony wynikającymi z tego tytułu kosztami, takimi jak wynajęcie dodatkowej ochrony, oraz obsługi gospodarczej i technicznej.
 5. Wykonawca zabudowy przed przystąpieniem do prac ma obowiązek złożyć u Organizatora prawidłowo wypełnione upoważnienie dla wykonawcy zabudowy, Oświadczenie Wykonawcy Zabudowy oraz pobrać Identyfikatory Techniczne.
 6. Identyfikatory Techniczne, uprawniające do wstępu na teren targów w okresie montażu i demontażu stoisk, wydawane będą przez Organizatora w Biurze Technicznym na podstawie złożonej listy imiennej montażystów stoisk i pisemnego oświadczenia firmy o przystąpieniu do zabudowy.
 7. W czasie przewidzianym na montaż i demontaż, w obrębie swojego stoiska, Wystawca ma prawo dokonywać tylko niezbędnych robót montażowych. Nie wolno natomiast dokonywać podstawowych prac ( stolarskich i malarskich, itp.), związanych z przygotowaniem stoisk lub eksponatów. W szczególności zabronione są prace związane ze spawaniem, szlifowaniem drewna i gipsu oraz inne prace powodujące zapylanie.
 8. Wystawca lub/i Wykonawca zabudowy zobowiązany jest do codziennego sprzątania ciągów komunikacyjnych w obrębie stoiska podczas montażu i demontażu oraz stoiska targowego podczas trwania imprezy targowej. W przypadku niewykonania powyższych prac porządkowych Organizator zleci ich wykonanie na koszt i ryzyko Wystawcy.
 9. Stoiska wystawiennicze łącznie z urządzeniami i eksponatami oraz nośnikami reklam należy montować w taki sposób, żeby nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w szczególności dla życia i zdrowia osób przebywających na terenie Centrum.
 10. Wystawca wykonujący zabudowę stoiska we własnym zakresie lub za pośrednictwem firmy zewnętrznej w okresie montażu, nie później niż w dniu poprzedzającym otwarcie Targów, zobowiązany jest zgłosić się do Biura Targów, celem dokonania protokolarnego odbioru powierzchni wystawienniczej od Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia określonego terminu odbioru powierzchni wystawienniczej. Odbioru powierzchni wystawienniczej dokonać może jedynie upoważniony przedstawiciel Wystawcy. Za osobę upoważnioną uznaje się osobę, która złożyła podpis na Umowie Uczestnictwa lub widnieje w Umowie Uczestnictwa jako osoba kontaktowa. Wszelkie inne osoby celem odbioru stoiska powinny posiadać pisemne upoważnienie od Wystawcy (osoby składającej podpis na Umowie Uczestnictwa)
 11. Wystawca w dniu poprzedzającym otwarcie Targów lub na godzinę przed otwarciem Targów zobowiązany jest zgłosić się do Biura Targów, celem dokonania rejestracji i odbioru Kart Wystawcy. Odbioru Kart Wystawcy i rejestracji dokonać może jedynie upoważniony przedstawiciel Wystawcy. Za osobę upoważnioną uznaje się osobę, która złożyła podpis na Umowie Uczestnictwa lub widnieje w Umowie Uczestnictwa jako osoba kontaktowa. Wszelkie inne osoby powinny posiadać pisemne upoważnienie od Wystawcy (osoby składającej podpis na Umowie Uczestnictwa).
 12. Karty Wystawcy uprawniają do bezpłatnego wstępu i przebywania na terenie Targów podczas ich trwania w godzinach otwarcia Targów. Karty Wystawcy wydawane są w zależności od wykupionej powierzchni wystawienniczej (stoiska) na następujących zasadach: do 15 m² – 3 Karty Wystawcy, od 16 do 25 m² - 4 Karty Wystawcy oraz za każde następne 25 m² – 2 Karty Wystawcy. Koszt Kart Wystawcy wliczony jest w cenę usługi najmu powierzchni wystawienniczej (stoiska). Dodatkowe Karty Wystawcy mogą być wydawane przez Organizatora na podstawie pisemnego wniosku Wystawcy po zarejestrowaniu dodatkowych osób. Organizator zastrzega sobie możliwość obciążenia Wystawcy kosztami przygotowania dodatkowych Kart.
 13. Organizator ma prawo nie wpuścić bądź usunąć z terenu Targów osoby nie posiadające kart identyfikacyjnych.
 14. Wystawca zobowiązany jest przygotować powierzchnię wystawienniczą w terminie montażu określonym powyżej. W miarę możliwości technicznych i organizacyjnych Organizator może wyrazić zgodę na zabudowę powierzchni wystawienniczej w terminie innym niż termin montażu.
 15. Każda ścianka przylegająca bezpośrednio do innego stoiska i będąca wyższą niż 2,5 m musi być od strony tego drugiego stoiska estetycznie wykończona w kolorze białym lub musi być przeźroczysta.
 16. W dniach i godzinach montażu i demontażu stoisk udostępniane jest tylko techniczne podłączenie prądu elektrycznego.
 17. Wystawca wynajmujący powierzchnię wystawienniczą oraz zabudowę standardową uprawniony jest dekorować ściany stoiska z zastrzeżeniem, że nie ulegną one jakimkolwiek uszkodzeniom, w szczególności nie zostaną pomalowane, wytapetowane, podziurawione, zabrudzone. Mocowanie eksponatów do ścian i innych elementów stoiska może być wykonywane tylko metodami akceptowanymi przez wykonawcę stoiska. Żaden przedmiot nie może być wkręcany, przybijany lub przyklejany do ścian.
 18. W uzasadnionych wypadkach, Organizator może ingerować w wystrój i wyposażenie powierzchni wystawienniczej (stoiska), w szczególności zapobiegać niszczeniu stoiska, usuwać przedmioty niebezpieczne i wydzielające nieprzyjemne zapachy, demontować urządzenia zakłócające pracę innym Wystawcom na koszt i ryzyko Wystawcy.
 19. Pokazy sprzętu, pokazy artystyczne i inne działania promocyjne Wystawcy muszą być uprzednio uzgodnione z organizatorem i nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać obsługi innych stoisk oraz przemieszczania się uczestników i zwiedzających.
 20. Posiadany na stoisku sprzęt nagłośnieniowy lub audiowizualny powinien być używany w sposób nie zakłócający obsługi sąsiadujących stoisk.
 21. Eksponaty nie mogą być umieszczane w przejściach. Przejścia powinny przez cały czas pozostawać niezablokowane.
 22. W pomieszczeniach, w których odbywają się targi obowiązuje całkowity zakaz wkręcania, przybijania, przyklejania i opierania jakichkolwiek przedmiotów do ścian i innych konstrukcji stałych budynku.
 23. Wystawca ma prawo eksponować i reklamować swoje towary wyłącznie na wykupionym stoisku pod warunkiem, że eksponaty nie zasłonią sąsiednich ekspozycji ani nie zakłócą normalnego toku pracy innych wystawców. Zakazuje się używania urządzeń nagłaśniających, dodatkowego oświetlenia itp., które mogą zakłócić normalny tok pracy innych wystawców.
 24. Maszyny i urządzenia wolno podłączyć tylko wtedy, gdy wyposażono je we wszelkie przepisowe elementy ochronne a w szczególności w osłony i barierki zapobiegające dostępowi osób nieuprawnionych. Uruchamianie maszyn i urządzeń nie odpowiadających wymogom bezpieczeństwa oraz obsługiwanie ich przez personel nieuprawniony jest zabronione. Przy demonstrowaniu maszyn i urządzeń w ruchu należy wydzielić i odpowiednio zabezpieczyć teren przeznaczony na ten cel.
 25. Dostawa towarów, eksponatów targowych, montaż oraz wyposażenie stoisk musi być zakończona w dniu poprzedzającym otwarcie Targów. W miarę możliwości technicznych i organizacyjnych Organizator może wyrazić zgodę na dostawę towarów i eksponatów targowych w innych terminach.
 26. Wystawcy nie wolno demontować stoiska i usuwać eksponatów w czasie trwania targów, tj. przed terminem jej oficjalnego zakończenia. Przez cały okres targów oraz w czasie instalowania i rozbierania swojej ekspozycji na stosiku będzie obecny upoważniony przedstawiciel Wystawcy. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przebywania Wystawców na Terenie targów przed ich otwarciem, w czasie trwania i po ich zamknięciu zostaną przekazane Wystawcy w osobnej informacji. Po zakończeniu Targów Wystawca zobowiązany jest usunąć eksponaty, tablice reklamowe, bannery i inne nośniki oraz przywrócić zajmowaną powierzchnię wystawienniczą (stoisko) do stanu z dnia przekazania przez Organizatora, w terminie demontażu określonym w ust. 4 powyżej. W miarę możliwości technicznych i organizacyjnych Organizator może wyrazić zgodę na wykonanie powyższych czynności w terminie innym niż wskazany w ust. 4 termin demontażu. Organizator będzie wówczas pobierać dodatkową opłatę w wysokości uzgodnionej z Wystawcą. W przypadku niewykonania powyższych czynności w terminie demontażu lub w terminie uzgodnionym z Organizatorem, Organizator wykona lub zleci ich wykonanie na koszt i ryzyko Wystawcy, a pozostawione przez Wystawcę elementy zabudowy i wyposażenia stoiska, a także eksponaty, tablice reklamowe, bannery oraz inne nośniki nieusunięte w okresie demontażu, Organizator usunie z powierzchni targowej, na koszt i ryzyko Wystawcy. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie mienia Wystawcy nieusuniętego w terminie z terenu Targów przez Wystawcę.
 27. Za zaistniałe w powierzchni wystawienniczej lub w zabudowie standardowej braki i uszkodzenia Wystawca zostanie obciążony równowartością aktualnej ceny rynkowej zaginionego lub uszkodzonego przedmiotu. Wystawca ponosi odpowiedzialność również za ewentualne braki i uszkodzenia urządzeń, pomieszczeń lub rzeczy znajdujących się na terenie Targów, z których korzysta Wystawca, jego pracownicy lub osoby przez niego zatrudnione.
 28. Przyjęcie powierzchni wystawienniczej (stoiska) i jego odbiór oraz zdanie Organizatorowi po zakończeniu Targów, odbywają się w oparciu o protokół zdawczo – odbiorczy. Warunkiem niezbędnym do opuszczenia terenu Targów po ich zakończeniu jest posiadanie przez Wystawcę druku protokołu podpisanego i ostemplowanego przez Organizatora lub Głównego Wykonawcę Zabudowy
 29. Wywóz eksponatów oraz demontaż stoiska przed zakończeniem Targów są zabronione.
 30. Transport, przeładunek, pakowanie i rozpakowanie, montaż i demontaż eksponatów i innych materiałów na terenie Targów Wystawca wykonuje na własny koszt i ryzyko.
 31. Transport materiałów szczególnie ciężkich i wielkogabarytowych do sal wystawowych wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Nie zgłoszenie organizatorowi tego rodzaju przedmiotów może wykluczyć możliwość eksponowania ich w trakcie targów.
 32. Transport, wyładunek, rozpakowanie, montaż, demontaż, spakowanie i załadunek eksponatów oraz innych materiałów wystawowych wykonywane są przez wystawcę , na jego koszt i ryzyko. Ponadto:
  pojazdy zajmujące się rozładunkiem powinny być w nienagannym stanie technicznym, (brak wycieków, normalna emisja spalin itd.),
  rozładunek odbywa się od ulicy Bluszczowej (tył hali),
  rozładunek powinien odbyć się tak szybko i sprawnie jak to możliwe (maksymalny czas postoju samochodu przy rampie rozładunkowej – 2 godz.).
  Wszystkie samochody, po dokonanym rozładunku, muszą niezwłocznie opuścić teren Centrum Targowego,
  Wystawcy, którzy pozostawią samochody po zakończeniu rozładunku zostaną obciążeni kosztami postoju wg. cennika parkingu MT Polska. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia pojazdów, które nie spełnią ww. warunków.
 33. Ze względów bezpieczeństwa i z powodów organizacyjnych, rozładunek, załadunek i transport towarów oraz montaż i demontaż konstrukcji na terenie Centrum za pomocą urządzeń mechanicznych kierowanych przez operatora, takich jak dźwigi, wózki widłowe, wózki nożycowe, platformy załadowcze itp. może być dokonywany jedynie przez oficjalnego spedytora Centrum, firmę ExpoSped.
 34. Funkcjonowanie systemu parkingowego charakteryzują następujące parametry:
  organizatorzy nie zapewniają bezpłatnych miejsc parkingowych oprócz miejsc wykupionych w ramach pakietu startowego. Na terenie znajdują się 2 niestrzeżone parkingi (naziemny i podziemny); na parking podziemny mogą wjeżdżać jedynie samochody osobowe nie wyższe niż 2 m. Postój na parkingu jest możliwy po pobraniu biletu parkingowego na wjeździe na parking, chyba że wystawcy posiadają wcześniej zamówione karnety parkingowe – które należy przyłożyć do czytnika. Opłatę za parking należy uiścić w kasach w holu targowym;
 35. system rejestruje każdorazowy wjazd i wyjazd samochodu.
 36. NA TERENACH TARGOWYCH OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ:
  - korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej lub eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych na zasadach sprzecznych z ich przeznaczeniem oraz przepisami przeciwpożarowymi, a także pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji,
  - zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania przejść i wyjść ewakuacyjnych, korytarzy, holu i klatek schodowych, jak również używania sprzętu pożarniczego niezgodnie z przeznaczeniem,
  - umieszczania w stoisku eksponatów niebezpiecznych dla uczestników Targów i zwiedzających. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia oraz odmowy wystawienia eksponatów, które uzna za niebezpieczne. Wystawca ma prawo eksponować i reklamować swoje towary wyłącznie na wykupionym stoisku pod warunkiem, że eksponaty nie zasłonią sąsiednich ekspozycji, ani nie zakłócą normalnego toku pracy innych wystawców. Zakazuje się używania urządzeń nagłaśniający, dodatkowego oświetlenia itp., które mogą zakłócić normalny tok pracy innych wystawców.
  - palenia tytoniu w obiektach targowych i na terenie zewnętrznym, chyba że Organizator wyznaczy i oznakuje takie miejsca
  - parkowania na terenie Centrum samochodów dostawczych o nośności powyżej 3,5 tony oraz przyczep. W/w samochody mogą przebywać na terenie tylko w dniach i godzinach montażu i demontażu stoisk.
 37. Zaproszenia drukowane przez Wystawców i osoby trzecie nie uprawniają do wejścia na teren Targów.
 38. Organizator zapewnia nieodpłatne miejsca parkingowe na terenie Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska dla Wystawców określone w ramach pakietu startowego. Inna ilość miejsc zostanie ustalona indywidualnie pomiędzy Wystawcą a Organizatorem w miarę ich dostępności.
 39. Obecność przedstawicieli mediów wymaga akredytacji.
 40. Projekt instalacji elektrycznej na stoisku budowanym przez Wystawcę lub wynajętą firmę zewnętrzną podlega zatwierdzeniu przez Organizatora. Projekt ten winien być przygotowany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i przedstawiony do zatwierdzenia Organizatorowi nie później niż w terminie 21 dni przed datą rozpoczęcia Targów. Instalacja elektryczna musi być wykonana przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i zostać zatwierdzona protokolarnie przez uprawnionego przedstawiciela Organizatora. Nie przedstawienie projektu instalacji elektrycznej w wyznaczonym powyżej terminie uprawnia Organizatora do odmowy udzielenia zgody na podłączenie zasilania, co nie zwalnia Wystawcy z obowiązku pokrycia kosztów doprowadzenia zasilania elektrycznego stoiska.
 41. Wystawca wykonujący zabudowę powierzchni wystawienniczej we własnym zakresie lub za pośrednictwem wynajętej firmy zewnętrznej, zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi projektu zabudowy stoiska w 2 rzutach z zaznaczeniem miejsc doprowadzenia mediów: wodno-kanalizacyjnego, przyłącza elektrycznego, Internetu oraz innych niezbędnych do jej realizacji dokumentów (w tym specyfikacji użytych materiałów wraz z atestami na stopień palności) nie później niż w terminie 21dni przed datą rozpoczęcia Targów oraz uzyskania zgody Organizatora, na realizację projektu
 42. Na stoisku budowanym przez Wystawcę we własnym zakresie lub przez wynajętą firmę zewnętrzną, Wystawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie i działanie wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz zabudowę stoiska, natomiast Organizator odpowiada za poprawność wykonania doprowadzającego przyłącza elektrycznego i zapewnienie mocy zgodnej z zamówieniem
 43. Wystawca jest zobowiązany ułożyć wykładzinę w obrębie wynajmowanej powierzchni wystawienniczej lub w inny sposób (zaakceptowany przez Organizatora) zabezpieczyć podłogę w obszarze swojego stoiska.

 
 
§ 10 Odpowiedzialność Uczestników Targów oraz zabezpieczenie powierzchni wystawienniczych (stoisk)

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców spowodowane przez osoby trzecie lub powstałe z winy poszkodowanego. W okresie montażu i demontażu powierzchni wystawienniczej (stoiska), jak i w okresie trwania Targów Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko eksponatów, sprzętu i urządzeń, oraz innych rzeczy wniesionych na stoisko przed ewentualnymi szkodami lub ubytkami.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i następstwa nieszczęśliwych wypadków, ani za uszkodzenia materiałów na stoiskach targowych przed, po i w trakcie trwania imprezy.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców powstałe na skutek działania siły wyższej, w szczególności pożaru, wichury, zalania, uderzenia pioruna, eksplozji, strajku, manifestacji, ataku terrorystycznego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia eksponatów powstałe w wyniku przerwy w dostawie energii elektrycznej, zasilania wodnego, itp. Ryzyko związane z ekspozycją maszyn i urządzeń wymagających bezawaryjnego zasilania elektrycznego, wodnego, itp. obciąża wyłącznie Uczestnika.
 5. Organizator zaleca ubezpieczenie przez Wystawców mienia znajdującego się na Targach oraz wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z uczestnictwa w targach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub zniszczenia eksponatów przez uczestników Targów.
 6. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatora o dostrzeżonych zagrożeniach, wypadkach lub szkodach.
 7. Na wyłączenie odpowiedzialności Organizatora z przyczyn wskazanych w pkt. 1, 3 i 5 nie mają wpływu podejmowane przez Organizatora środki zabezpieczenia terenów targowych, takie jak: ogrodzenie terenu, całodobowa ochrona zorganizowana przez Organizatora, zamknięcie i otwarcie obiektu targowego na początek i koniec każdego dnia Targów.
 8. Wystawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez jego pracowników i inne osoby przez niego zatrudnione, jak również Podwystawców.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek awarię mającą źródło w obrębie instalacji elektrycznej stoisk wystawienniczych Wystawców korzystających z zabudowy własnej lub zabudowy wykonanej przez firmę inną niż firma posiadająca umowę z Organizatorem. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za doprowadzenie prądu do stoiska tj. na odcinku od rozdzielni elektrycznej obiektu targowego do skrzynki rozdzielczej Wystawcy. W przypadku awarii, o której mowa w niniejszym pkt. Wystawca zostanie odłączony przez Organizatora od dostaw prądu do momentu skutecznego usunięcia awarii przez Wystawcę na koszt i ryzyko Wystawcy.
 10. Uszkodzenia lub zniszczenia eksploatacyjne sprzętu firmy wykonującej zabudowę standardową (posiadającej umowę z Organizatorem) spowodowane przez Wystawcę będą potwierdzone protokołami sporządzanymi w obecności przedstawicieli: Organizatora, Wystawcy i wykonawcy zabudowy standardowej. W protokołach, opisanych w niniejszym pkt. zostanie określona wartość powstałych uszkodzeń. Wystawca zobowiązany jest uiścić na rzecz Organizatora kwotę odpowiadającą wartości wskazanej w ww. protokołach na podane przez Organizatora konto bankowe.
 11. Wystawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za przekazany mu przez organizatora sprzęt i wyposażenie stoiska. Koszty wszelkich szkód i braków spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem stoiska pokrywa Wystawca.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Wystawców i uczestników Targów wymagające uzyskania zgód i licencji od wszelkich organizacji zbiorowego zarządzania. W sytuacji, gdy okaże się to konieczne, Wystawca lub uczestnik Targów zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt do uzyskania wymaganych prawem zgód i licencji.
 13. Organizator nie odpowiada za ochronę znaków towarowych, patentów, certyfikatów itp. prezentowanych na targach eksponatów.
 14. Organizator nie odpowiada za zmianę terminu organizacji targów, ich odwołanie lub przerwanie oraz zmiany warunków organizacyjnych lub finansowych, spowodowanych działaniem siły wyższej lub zarządzeniem władz państwowych lub samorządowych.

 
 
§ 11 Reklamacje

 

 1. Wystawca ma prawo do zgłaszania reklamacji w związku z usługami świadczonymi przez Organizatora. Reklamacje należy składać u Organizatora w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Wystawca zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji niezwłocznie po stwierdzeniu uchybień lub usterek, tak by Organizator mógł stwierdzić ich zasadność, nie później jednak niż do zakończenia Targów, tj. do godziny 18:00 w niedzielę.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące zabudowy lub wyposażenia stoisk z zabudową standardową należy zgłaszać organizatorowi najpóźniej do godziny 22.00 dzień przed targami.
 4. Nie będą rozpatrzone reklamacje złożone po upływie wyżej określonego terminu, jak też reklamacje złożone w terminie uniemożliwiającym stwierdzenie przez Organizatora ich zasadności.
 5. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty ich doręczenia Organizatorowi. Organizator powiadomi Wystawcę na piśmie o sposobie załatwienia reklamacji.

 
 
§ 12 Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, przełożenia terminu lub częściowego zamknięcia Targów w przypadku zaistnienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w tym wskutek działania siły wyższej, w szczególności pożaru, wichury, zalania, uderzenia pioruna, eksplozji, strajku, manifestacji, ataku terrorystycznego.
 2. W przypadku, gdy Targi nie odbędą się z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Organizator, Organizator niezwłocznie zwróci na swój koszt kwoty wpłacone przez Wystawców na wskazane przez nich konta bankowe.
 3. W przypadku, gdy Targi nie odbędą się z przyczyn, za które Organizator odpowiedzialności nie ponosi, kwoty wpłacone przez Wystawców zostaną zwrócone na koszt Organizatora, po potrąceniu poniesionych przez Organizatora, w związku z organizacją Targów kosztów. Kosztami, o których mowa w zdaniu powyżej, Organizator obciąży każdego Wystawcę proporcjonalnie do wartości zamówionych przez każdego z Wystawców usług związanych z uczestnictwem w Targach.
 4. W przypadku, gdy Organizator zmuszony jest skrócić, przełożyć termin lub częściowo zamknąć Targi, Wystawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot wpłaconych przez nich kwot.
 5. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Organizatorem, a Wystawcą będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dodania lub usunięcia, z oferty określonej w Umowie Uczestnictwa oraz Formularzach Zamówień, poszczególnych usług.
 7. Doręczenia pism pomiędzy Stronami w ramach realizacji Umowy Uczestnictwa odbywać się będą na adresy Stron wskazane w Umowie Uczestnictwa. W czasie trwania Targów pisma mogą być doręczane, za pokwitowaniem upoważnionej osoby, również na terenie Targów, w odniesieniu do Organizatora w Biurze Targów, a w odniesieniu do Wystawcy w miejscu wynajętej powierzchni wystawienniczej (stoiska). W przypadku wątpliwości, co do ustalenia terminu dokonania określonej w Umowie, w tym w niniejszym Regulaminie, czynności, za datę dokonania czynności uważa się dzień doręczenia pisma.
 8. Poprzez podpis na Umowie Uczestnictwa (strona Z-1) Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Wystawcą a Organizatorem.
 9. W sprawach nie uregulowanych w Umowie Uczestnictwa, Formularzach Zamówień i niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Regulaminu Obiektu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 10. Do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst regulaminu w języku polskim. Prawem obowiązującym przy interpretacji regulaminu jest prawo polskie.